เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
พระศาสนจักรคาทอลิก แผ่นดินโลก

สัตบุรุษ

สัตบุรุษ


แชร์ 135

สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) หมายถึง ผู้ชอบธรรม

สัตบุรุษเป็นคำภาษาไทยเก่า ที่พระศาสนจักรคาทอลิกใช้สืบกันมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุผลว่าพระศาสนจักรคาทอลิกเข้ามาแผ่นดินสยามตั้งแต่ พ.ศ. 2100 และไม่มีเหตุผลใดที่พระศาสนจักรจะต้องเปลี่ยนแปลง เพราะความหมายของภาษาไม่ได้ขัดต่อหลักความเชื่อ เช่นนั้นเอง พระศาสนจักรจึงเรียกผูัที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วว่า สัตบุรุษ

ดังนั้น สัตบุรุษคริสตชน จึงหมายถึง ผู้ที่ได้ร่วมอยู่ในพระกายของพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางศีลล้างบาป ประกอบขึ้นเป็นสมาชิกของประชากรพระเป็นเจ้า ปฏิบัติพันธกิจซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้แก่พระศาสนจักร มีศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรพระเป็นเจ้าเท่าเสมอกัน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของพระศาสนจักรสัตบุรุษในบริบทความเป็นคริสตชน

คริสตชนทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้วถือว่าเป็นสัตบุรุษ (ผู้ชอบธรรม) แต่บทบาทในการมีส่วนร่วมกับพระศาสนจักรจะแตกต่างกันตามหน้าที่ ดังนั้นคำว่า สัตบุรุษสำหรับคริสตชนจึงมีความหมายที่แคบลง คือ หมายถึงผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว และไม่ได้เป็นนักบวช ซึ่งก็หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตเป็นคริสตชนอยู่กับโลกภายนอก ประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามถนัด อาจมีครอบครัว หรือ ไม่มีครอบครัวก็ได้ แต่ต้องได้รับศีลล้างบาปก่อนเท่านั้น (ผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ไม่เรียกว่า สัตบุรุษ)หน้าที่ของการมีชีวิตเป็นสัตบุรุษ

หน้าที่ของสัตบุรุษ คือ ดำเนินชีวิตในโลกโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง หล่อเลี้ยงชีวิตของตนด้วยการอ่านพระวาจา (ศึกษาและเรียนพระคัมภีร์) และรับศีลมหาสนิทเพื่อเสริมกำลังฝ่ายกายและจิตวิญญาณ ปฏิบัติตามคำสอนและเลียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุดพัก และกระทำไปตลอดชีวิต ปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการ ประกอบกิจเมตตาสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ สวดภาวนาและอธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าทุกวันหน้าที่ของสัตบุรุษต่อผู้อื่นและสังคม

ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยสิ้นสุดกายและใจ ตามความสามารถที่มี ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักเหมือนที่พระเจ้าทรงรักและเมตตากับตัวเอง ดำรงตนอยู่ในกฏหมายของประเทศ และ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยกำลังกาย ใจ และ ทรัพย์ที่มีเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสัตบุรุษต่อพระศาสนจักร

ไปวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ทุกวันอาทิตย์เป็นอย่างน้อย (มากกว่านี้ก็ได้) ถวายทรัพย์ตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยทำนุบำรุงกิจการของพระศาสนจักร เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตชุมชนวัด กลุ่มหรือคณะต่าง ๆ เพื่อช่วยงานแพร่ธรรม งานอภิบาลตามกำลังความสามารถ ปฏิบัติและทำตามกฏของพระศาสนจักรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวร่วมกับพระศาสนจักรทั่วโลก รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระศาสนจักรประกาศอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมฉลองสำคัญของพระศาสนจักร คือ ฉลองปัสกา, ฉลองคริสตสมภพ, ฉลองสมโภชน์พระจิตเจ้า, ฉลองพระเมตตา, ฉลองสมโภชน์แม่พระ และ มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างครบครันบริบูรณ์ เช่น การรับเถ้า, การอดอาหาร, การสวดนพวาร, การทำพลีกรรมชดใช้โทษบาป ฯลฯบทสรุป

สัตบุรุษเป็นส่วนประกอบของพระกายที่ใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักร มีจำนวนทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านคน (อ้างอิงจาก : World Data) เป็นผู้รับใช้ของพระจิตเจ้าในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ตามแผนการณ์ของพระบิดา โดยอาศัยการมีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระบุตรพระเยซูคริสต์ ผ่านการรับศีลมหาสนิท การฟังและปฏิบัติตามพระวาจา รักษาและดำรงตนในความเป็นคริสตชน คือ มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หมดสิ้นกายและใจโดยไม่หยุดหย่อน เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ (แพร่ธรรม) ตามกำลังและความสามารถที่ได้รับมาจากพระเจ้า และ รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดา เพื่อหวังจะได้รับประทานชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า


แชร์ 135เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ